تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - ارزشیابی دانش اموزان

ارزشیابی توصیفی

پنجشنبه 7 بهمن 1389

ارزشیابی دانش اموزان

نویسنده: خالد سان احمدی   

تعاریف ارزش یابی تحصیلی و تربیتی:

ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی و یادگیری است که داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر  رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی بر اساس آن صورت می پذیرد.

ارزشیابی تشخیصی: ارزشیابی تشخیصی به منظور آگاهی از میزان آمادگی دانش آموز جهت شروع مناسب تدریس مطالب جدید  توسط معلم انجام می گیرد.

ارزشیابی تکوینی : مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی است که به صورت مستمر توسط معلم و دانش‌آموز و سایر ارزیابی کنندگان به منظور بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری، در طول هر نوبت به عمل می‌آید که شامل انجام تکالیف درسی، آزمون‌های عملکردی،  فعالیت‌های مرتبط با درس خارج ازکلاس به صورت فردی یا گروهی (فعالیت‌های پژوهشی و ...) ارزشیابی‌های باز و مشاهدات   تدریجی رفتار و خودارزیابی و نظر اولیاء دانش آموز می‌باشد.

ارزشیابی باز : به آن نوع ارزشیابی اطلاق می‌شود که دانش‌آموزان بتوانند هنگام آزمون از کتاب درسی و سایر منابع مرتبط دیگر به  صورت گروهی یا فردی نیز استفاده نمایند. بدیهی است که در ارزشیابی باز سؤالات باید جنبة تفسیری، تحلیلی، ترکیبی و   استنباطی داشته باشد.

خودارزیابی : ایجاد فرصت و شرایطی توسط معلم است تا دانش‌آموزان بتوانند درباره میزان یادگیری خود به قضاوت و ارزیابی  بپردازند.

 آزمون عملکردی : آزمونی است که توسط معلم صورت می‌گیرد و ناظر بر مشاهده و عمل دانش‌آموزان در انجام تکالیف محوله  یا داوطلبانه است.

ارزشیابی گروهی (مشارکتی) : نوعی ارزشیابی است که در فرایند اجرایی آن، دانش‌آموزان صرفاً موضوع ارزشیابی نیستند بلکه بطور فعال و به صورت گروهی در امر ارزشیابی شرکت و با هم همکاری می‌کنند.

 ارزشیابی پایانی : عبارت از ارزشیابی‌هایی است که در پایان هر یک از نوبت‌های اول و دوم به عمل می آید.

 

ماده (5) : نمره ارزشیابی هر درس بر مبنای 20 خواهد بود که سهم نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی هر یک  به صورت  نصف (یک دوم )می باشد لکن متناسب با ماهیت هر درس، سهم    نمره تکوینی قابل افزایش خواهد بود..ضمناً چنانچه در هر یک از نوبت های ارزشیابی ، نمره دانش آموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی به صورت اعشاری بود، معلم مربوط   می تواند با توجه به وضعیت درسی دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح می داند نمره وی را سر راست کند.

 

ماده (6): ارزشیابی پایانی پایه های اول و دوم و نوبت اول پایه سوم داخلی است و توسط مدرسه برگزار می‌شود. ارزشیابی پایانی نوبت دوم و تجدیدی پایه سوم راهنمایی به صورت    هماهنگ  با  سوالات واحد و  برنامه معین که توسط سازمان آموزش و پرورش استان ها  طرح و در مدرسه برگزار می شود .

 

ماده (7): ارزشیابی پایانی‌ نوبت‌ اول‌ از مطالب‌ تدریس‌ شده‌ همان‌ نوبت‌ و ارزشیابی ‌پایانی‌ نوبت‌ دوم‌ ازتمام‌ محتوای‌ کتاب‌ درسی‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

 

شیوه های اجرایی ارزشیابی تكوینی :  

1- ثبت رویداد های مهم از عملكرد دانش آموزان

این مجموعه شامل یك ارائه بصری از موفقیت های شاگرد،توانایی ها،نقاط ضعف،قوت وپیشرفت او در خلال زمان است. در این روش،دانش آموزبرای نشان دادن توانایی ها وپیشرفت كار خود، مثال هاونمونه هایی كه از جریان كار خود در طول سال،نوبت امتحانی یاترم تحصیلی انجام داده با خود به كلاس می آوردو برای ارزشیابی در اختیارمعلم قرار می دهد . این روش شامل آرشیوی از اسناد ومدارك مربوط به رشدیادگیری در زمینه های است كه معرف پیشرفت واقعی او هستند.

2- استفا ده ازآزمونهای پیشرفت تحصیلی : از انواع آزمون های عینی یا بسته پاسخ‌ (چندگزینه ای- جوركردنی- صحیح- غلط‌) و  آزمون های كوته پاسخ به صورت كتبی استفاده می شود.

3- استفاده ازپرسش های شفاهی : در این روش معلمان به تناسب محتوای درس و نحوه آموزش از دانش آموزان سؤالاتی را به صورت شفاهی می پرسند .  این روش بیش ترین استفاده را دركلاس های آموزشی در نظام ما دارا می باشد  و  به خاطر سهولت در طرح ، اجرا و... معمولا از آن استفاده می كنند.

4- استفاده از سؤالات تشریحی به صورت تحلیلی- تبیینی و خلا صه نویسی:        در این روش یك یا چند سؤال تشریحی برای دانش آموز مطرح می شود و از اوخواسته می شود كه پاسخ سؤال را به صورت های توصیفی- تحلیلی و خلا صه نویسی بنویسد.

5- انجام آزمایش : انجام  آزمایش به صورت فردی یا گروهی انجام می شود.  انجام آزمایش مستلزم ایجاد فرضیه- طراحی-  اجرای  آزمایش و تهیه گزارش نتیجه آن است .  استفاده از مهارت های تخمین زدن- اندازه گیری و به كارگیری حقایق و مفاهیم علمی و ... ازمواردی است كه در انجام آزمایش می توانند به عنوان هدف مطرح شود. فراگیران با استفاده از بعضی از وسایل ومواد ، عملادر باره مفهومی خاص تجربه كسب می كنند.

6- پروژه فردی یا گروهی : پروژه كوشش علمی یك دانش آموز رادر حیطه مورد علا قه خودش نشان می دهد. پروژه به دانش آموز این امكان را می دهد كه آزمایش كند، تصمیم بگیرد، فرضیه بسازد ، ایده ها را بررسی و امتحان كند.  به دنبال راه حل هایی بگردد و مهمتر از همه درباره خود و دنیای اطراف خود مطالعه كند. پروژه گروهی مستلزم شركت گروه دربرنامه ریزی- تحقیق- بحث گروهی و ارائه محصول است.

7- اندازه گیری مبتنی بر عملكرد: دراین روش دانش آموز به انجام رفتار یا وظیفه خاص می پردازد . این كار بیشتر مستلزم انجام یك مهارت است. عملكرد دانش آموز در فرایند كار سنجیده می شود و مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

8- نما یش : در بحث نمایش دانش آموزان مهارتهای تازه یاد می گیرند یا مهارت هایی  آموزش داده شده اند را به نمایش می گذارند و نمایش آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. برای این منظور دانش آموزان كه از قبل خود را برای آماده كرده اند در جلو كلاس می ایستند و خود را مورد خطاب قرار می دهندو ایفای نقش می نمایند.  

9-  اظهار نظر های كتبی و شفاهی معلم درباره بهبود عملكرد دانش آموز و پرهیزازنمره

این روش شامل اظهار نظرهایی است كه به صورت توصیفی توسط معلم درباره دانش آموز می شود. این اظهار نظرها می تواند به  صورت شفاهی به دانش آموز گفته شود ویا به صورت كتبی ثبت و به اطلاع دانش آموز یا ولی وی برسد و یا در محلی نگهداری شود.

10- دادن كارهای عملی به دا نش آموزان :

براساس دروس و محتوای ارائه شده و به منظور تثبیت یادگیری و شناسایی و ارزش یابی میزان یادگیری ، انجام كارهایی به دانش آموزان واگذار می شود. با توجه به سن دانش آموزان- موقعیت- شرایط ومحتوای دوره و پایه تحصیلی كارهای عملی نیز متفاوت و گوناگون می باشد. مواردی مانند تهیه نشریه -جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش- ساخت ابزار- مطالعه كتب- خلاصه نویسی- شركت در جلسات خاص و ... را شامل می شود.  

11-مشاركت دادن دانش آموزان در ارزشیابی از خود یا دیگران  :   در این روش زمینه هایی فراهم می گردد تا دانش آموز كار خود یا همكلاسی هایش را مورد رزشیابی قرار دهد. نمونه ساده آن تعویض برگه های پاسخ دانش آموزان به یك سؤال یا سؤالات می باشد كه تصحیح آن توسط دانش آموزان با راهنمایی كلی معلم صورت می گیرد.

12-  روش یادداشت روزانه :

در این روش از دانش آموزان خواسته می شود تا احساسات- تجارب یادگیری فعالیت های كلاسی و ... را به طور روزانه یادداشت كند و برای ارزیابی در اختیار معلم قرار دهد یا از دانش آموز خواسته می شود یادداشت های روزانه خود رادر كلاس توضیح دهد تبیین كند و به بحث بگذارد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش

سخن روز